Thuốc trừ bệnh Flash 75WP – Sạch đạo ôn, lúa trĩu hạt.